Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJRpmGudm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Unilever Vietnam

Our mission is to help people feel good, look good and get more out of life.

Being a subsidiary of the Anglo-Dutch Unilever Corporation, one of the world’s leading suppliers of FMCG in branded home & personal care and food categories, start operating in Vietnam since 1995.

 • hZWZmJRpmGudm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlpbZlmb7Cx
2016

Culture Tour

Life at Unilever Vietnam

Unilever Vietnam 's Activities

 • 3 Xu Hướng Giúp Doanh Nghiệp Gia Tăng Sức Gắn Kết Nhân Tài

  3 Xu Hướng Giúp Doanh Nghiệp Gia Tăng Sức Gắn Kết Nhân Tài

  Bài viết của Thanh Nguyễn – CEO Anphabe chia sẻ cho Doanh Nhân Sài GònTrong những năm gần đây, thuật ngữ “Nhân Viên Gắn Kết” bắt... View more
   hZWZmJRpmGudm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cn5dgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJRpmGudm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGuZZmvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVaGlkm56f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-XbOOv
 • 20 Năm Xây Dựng Và Phát Triển Nhân Tài Việt

  20 Năm Xây Dựng Và Phát Triển Nhân Tài Việt

  Hội nhập kinh tế thế giới đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp và người lao động... View more
   hZWZmJRpmGudm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cn5ZpnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJRpmGudm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGuYb2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVaGlkm56f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-XbOOv

Pages

hZWZmJRpmGudm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...