Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVklXGbnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Unilever Vietnam

Our mission is to help people feel good, look good and get more out of life.

Being a subsidiary of the Anglo-Dutch Unilever Corporation, one of the world’s leading suppliers of FMCG in branded home & personal care and food categories, start operating in Vietnam since 1995.

  • hZWXmJVklXGbnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlpbZlmb7Cx
2016

Q&A Detail

Ufresh Program 2016

By: Nguyen Dang | Posted: 1470816527

Cho em hỏi Quy trình ứng tuyển và phỏng vấn của Chương trình Ufresh 2016 cụ thể như thế nào và thời gian ra sao ạ ?

Hiện tại em đã tham gia làm bài Test Online nhưng vẫn chưa nhận được kết quả.

hZWXmJVklXGbnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJxwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GkoGWgWGmcbIZwq3KXZ25Vmaepoa2rxJ-onsiqWG2ebWaYY2icZ3CbaGVpk5WZlZ2dndmeZZtb0MzPzNiIbJ6gaKGloG9qiJzNp52b2p6joVZ0qHJtbId0doOmWnGlb2RmnFWc06Kkkaijo8vZzdDShp3ZnmObW9jS0oWf464.
Lazy Load...